מאדע איז די נייעסטע לעצטע מאדערענע סדר ווי אזוי מען טוט זיך אן ביי קליידונג, קאסמעטיק, וווינונג און אויך מעבל, געוויינלעך טוישט זיך דאס נאכאנאנד. אויך איז פאראן מאדע אין מוזיק און קונסט.

א מאדעלקע שטעלט פאר נייע מאדע ביי א שפאציר אין א מאדע פארשטעלונג

היינט ווערן גערעכנט די "הויפטשטעט פון מאדע" פאריז, מילאן, לאנדאן און ניו יארק.

די פארקויפער פון מאדע אין קליידונג און מעבל טוישן כסדר די מאדע בכדי זיי זאלן קענען פארקויפן יעדן סעזאן נייע זאכן, אזוי ווי מענטשן קויפן קליידער (ווי אויך ברילן, צירינג און אזעלכע זאכן) צו בלייבן אין דער מאדע כאטש עס פעלט זיי נישט אויס קיין נייע קליידער.

ביי די ווייבער איז מאדע א גאנצע אינדוסטריע מיט זשורנאלן וואס ווייזן כסדר די לעצטע מאדעס.