מאדע איז די נייעסטע לעצטע מאדערענע סדר ווי אזוי מען טוט זיך אן ביי קליידונג, קאסמעטיק, וווינונג און אויך מעבל, געוויינלעך טוישט זיך דאס נאכאנאנד.

א מאדעלקע שטעלט פאר נייע מאדע ביי א שפאציר אין א מאדע פארשטעלונג

היינט ווערן גערעכנט be Paris, Milan, New York City, and London, די "הויפטשטעט פון מאדע" פאריז, מילאן, לאנדאן און ניו יארק.