לחם אבירים איז א ספר מיט חידושים על התורה נתחבר געווארן דורך ר' אלימלך פרישמאן פון קערעסטיר.

ס'איז ערשינען אין יאר תש"ב מיט הסכמות פון די סיגוטער און קערעסטירער גזע און פריש קאפירט געווארן נאך דער קריג אין ניו יארק דורך די קינדער.

עס אנטהאלט הונדערט און צוואנציג זייטן.