לונגען קענסער/ראַק איז א קענסער געוואוקס אין די לונגען, עס הרגט 1.3 מיליאן מענטשן א יאר, עס איז פאראנטווארטלעך פאר די מערסטע טויט פעלער פון אלע קענסער/ראַקן ביי מענער, און די צווייטע מערסטע ביי פרויען נאך ברוסט קענסער.

א לונג מיט קענסער פון א רויכערער


סימפטאמעןרעדאַקטירן

א טייל פון סימפאטמען וואס קענען מיינען לונגען קענסער.

  • א שנעלן אטעם.
  • אויפהיסן בלוט
  • כראנישע הוסן אדער א טויש און די וועג וויאזוי מען הוסט
  • וויזען
  • ווייטאגן אין די ברוסטקאסטן אדער אין די בויך
  • שווערע שלונג
  • הייזעריגער קול.
  • וואג פארלוסט, מידעקייט, און פארלוסט פון די אפעטיט.


רוב פון די זאכן ווערן געווענליך פאראורזאכט פון אנדערע קרענק.

אזוי ווי ביי אלע קענסער האט עס נישט כמעט קיין סימאפטאמען אנפאנג, נאר ווען עס איז מער צושפרייט.


דיאגנאזירן און טעסטןרעדאַקטירן

באהאנדלונגרעדאַקטירן

ווי אזוי צו פארמיידןרעדאַקטירן

רויכערן און צווייטע האנט רויך איז גרעסטער פאראורזאכער פון לונגען קענסער.