יוליוס שטרייכעראיז געווען א נאצי אנפירער און א ראדיקאלער אנטיסעמיט, דער שרייבער און ארויסגעבער, פון דער אנטיסעמיטישער וועכנטלעכער צייטונג, דער שטירמער.

יוליוס שטרייכער

ער האט אנגעפירט די באיקאט קעגן יידישע פראדוקטן, אויף דעם 1טן אפריל, און ער איז געווען פון די פלאנירער פון די נירנבערג געזעצן קעגן די יידן, אין ה'תרצ"ח האט ער שוין געהאלטן אז מען מוז אומברענגען דאס יידישע פאלק.

ער איז פאראורטיילט געווארן צום טויט, ביים נירנבערג פראצעס און ער איז געהאנגען געווארן אין 1946.