ר' יואל כהן איז געווען דער חוזר ראשי פון ר' מנחם מענדל שניאורסאהן איבערגעזאגט זיינע תורות פארן עולם. היינט איז ער דער הויפט משפיע אין דער ישיבה אין 770 איסטערן פארקוויי.