די יום-טוב מחזור איז פארהאנען אין א סעריע פון פינעף מחזורים. דאס איז די ספעציעלע געבעט-בוך וואס איז געאייגענט פאר די ימים טובים, וואס ענהאלט די פיוטים און נוסחאות, וואס אידן דאווענען צו גאט ברוך הוא, דורכאויס די ספעציעלע פייערונגען פון יאר; פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות.

אזויווי דער סידור, זענען די אינהאלט פון די געבעטן אינעם יו"ט מחזור, ארגינעל פארפאסט דורך די חכמי המשנה והתלמוד, ביז די גאונים רב סעדיה גאון און רב האי גאון, און ווייטער.