טרערן גיסט זיך פון אויג א פליסיגער זאלץ וואסער ווען מען וויינט אדער ווען דער אויג איז נאנט צו גאר שארף א שמעק/

איר הויפט אויפגאבע איז צו וואשן דעם אויג. וואס איז אפען צו אלע שעדליכע שטויב און זשערמס.