שטיגן אדער טרעפּ טוט מען אַרויפגיין אָדער אַראָפּגיין פון אַ העכערע צו אַ נידעריגער פּלאַץ ברויך מען איינטיילן דעם וועג אין קורצע איינטייליגן אַז מען זאָל קענען גרייכן גרינגערהייט מיט די אייגענע פוס אן שפּרינגן אדער זיך ארויפשלעפּן.

טרעפּ

מען נוצט אויך דאס ווארט אין לשון קודש מעלות צו דערצייכן א גייסטליכע דערהויבנקייט, וו.צ.ב. שטייגן אין לערנען, וואס באדייט צו פערמאגן מער ידיעות און נענטערקייט צום תורת השם.