חנניה, מישאל און עזריה (אין זייערע אַראַמישע נעמען; שדרך, מישך, און עבד נגו), זענען דערמאָנט אין ספר דניאל, אין אַ מעשה, אין וועלכער זיי ווערן אַריינגעוואָרפן דורך נבוכדנצר אין אַ אויוון צוליב זייער אָפּזאָגן צו דינען עבודה זרה. און זענען געראטעוועט פון טויט דורך גאָט.

חנניה מישאל ועזריה מיט מלאך ה' (ציכונג פון שמעון (שלמה) סלומון בריטיש זון פון מייקל (מאייר) סולומון און קתרין (קייט) לוי)