זכר רב, דרוק: ווארשע תר"ד, מיט אידיש טייטש אונטער יעדן ווארט,

זכר רב איז אן איטערעסאנט ספר'ל, פון בנימין מוספיא הספרדי מחבר פון מוסף הערוך אויפן ערוך.