זכריה הנביא איז געווען א נביא אין די צייט וואס מען האט אנגעהויבן בויען דער צווייטער בית המקדש.