זבל"א מיינט ווען מען רופט איינעם צו דין תורה און ער ענטפערט אז ער וויל נישט גיין צום בית דין וואס דער תובע האט זיך אויסגעקליבן, נאר ער וויל זיך אליינס אויסקלויבען א בורר, און דער תובע זאל זיך אויסקלויבן זיין בורר, און די צוויי בוררים זאלן צווישן זיך אויסקלויבן א דריטן.

זבל"א איז די ראשי תיבות פון זה בורר לו אחד.