ווייטקייט איז א נומערישער דיסקריפציע ווי ווייט זאכן זענען איינס פון אנדערן. אין פיזיקס פון יעדן טאג קען דאס זיך אויסטייטשן ווי גרויס איז די פיזישע לענג אדער די צייט אפשניט פון גיין ביז אהין.