פרשת ואתחנן

סדרה אין ספר דברים
(Redirected from ואתחנן)

פרשת ואתחנן איז די צווייטע סדרה אין ספר דברים.

מען לייענט פרשת ואתחנן דעם שבת נאך תשעה באב (דאס הייסט, י"א אב, י"ג אב, ט"ו אב אדער ט"ז אב).

אינהאלטEdit

אין דער סדרה ווערט דערמאנט:

הפטרהEdit

מען לייענט די הפטורה ״נחמו נחמו עמי״ (ישיעה קאפיטל מ׳), די ערשטע פון די זיבן הפטורות פון נחמה.

וועגן דעם ווערט דער שבת גערופן ״שבת נחמו״