הסתדרות הרבנים (RCA) איז דער רבני'שער קערפערשאפט וואס גלידערט איין די אמעריקאנער רבנים פון די מאדערנע ארטאקסישע קרייזן. זיי געהערן זיך אן צו די מזרחי קרייזן. דאס הסתדרות איז געגרינדער געווארן אין תרפ"ג. דער היינטיקער דירעקטאר איז הרב הערינג.