הַמוציא איז איינע פון די ברכות הנהנין, וואס מען מאכט איידער מ'הייבט אן עסן א שטיק ברויט.