האָלץ פּראָדוקט

האלץ איז א פֿלאַנצלעכער מיטל וואס באדינט דעם מענטש אין פארשידענע ענינים. צו היצן, צו בויען פון איר מעבל, און צו מאכן פון איר פאפיר.

האלץ איז א גאנץ שטארקער מאטריאל, אבער מען מען זי זעגן אויף שטיקער צום מאס וואס מען דארף.

מען פלעג בויען הייזער פון האלץ, און אפילו היינט בויט מען אין עטלעכע לענדער הייזער פון האלץ.