די האַלבמעטאַלן ​זענען עלעמענטן וואס זענען נישט מעטאלן און אויך נישט נישט-מעטאלן, נא​ר זענען אינצווישן​. דער הויפּט חילוק איז אז האַלבמעטאַלן ​​זענען געוויינטלעך האַלב-דורכפירערס, אבער מעטאַלן ​​זענען דורכפירערס.

באַוווסטע האַלבמעטאַלן ​​זענען:

אין דער פעריאדישער טאבעלע, געפינען זיך די האלבמעטאלן אויף ​​דער דיאַגאָנאַלער ליניע פון באָר ביז אַסטאַטין (אַסטאַטין נישט אַרייַנגערעכנט). עלעמענטן וואס זענען העכער דער לינע זענען נישט־מעטאַלן, און עלעמענטן אונטער דער ליניע זענען מעטאַלן​.