האהענצאלערן

דייטשער הערשער־דינאסטיע

דער הויז האהענצאלער Hohenzoller איז פון די גאר חשובע און אינפלוסרייכע אדעלפאמיליעס אין דייטשלאנד מיט א זייער רייכע און ווייטגרייכענדע היסטאריע וועלכע גייט צוריק ביז אזוי פריה ווי די 9. יאהרהונדערט ביזן הייטיגן טאג

פון אנפאנג דעם 18. יאהרהונדערט די קעניגליכע פאמיליע פון פרויסען ווען דער פאמיליעהויפט דינט אלס קעניג

אין יאהר1871 נאך א שטוינענדן זיג וואס די פרויסישין ארמיי האט אפגעהאלטן איבער פראנקרייך האט דער קאנצלער פון פרויסען אטטא פאן ביסמארק אהערגעשטעלט צוריק די דייטשע קייזעררייך און אויסגערופן אינם פראנצויזישן פאלאץ אין ווערסיי זיין קעניג פרידריך ווילהעלם דער 4. אלס קייזער ווילהעלם דער 1. פון דייטשלאנד

די דייטשע קייזעררייך האט אנגעהאלטן ביז 1918 ווען קייזער ווילהעלם דער 2. איז געווען געצוואונגן צו אפדאנקן (רעזיגנירן) און אנטלויפן קיין האללאנד ביי די ענדע פונ'ם 1. וועלטסקריעג

היינט איז דער אויבערהויפט פון די פאמיליע א מאן מיטן נאמען געארג פרידריך פרינץ פון פרויסען