דער בליק איז געווען א קאלירטער מאנאטליכער זשורנאל מיט ארטיקלען און בילדער פון אדמורי"ם.

דער רעדאקטאר איז געווען ר' משה יצחק ווערטהיימער, אונטערן בעלות פון משה גבאי, און עס איז געווען שטארק סאטמאר - זאלויניש געשטימט.

דער בליק איז אפגעקויפט געווארן פון זײַן ערשטן אייגענטימער און פובליצירער, פריעדלענדער פון בארא פארק.

דער בליק האט אריינגענומען דעם בארימטן שרייבער פון וויסנשאפטלעכע און נאטור פארשונגען, הרב יוסף פרץ ביללער, וועלכער האט קודם פובליצירט די אויפגעכאפטע יפה בעתו מאגאזין, אלס אן וויסנשענשאפטליכע אויסגאבע פאר קינדער.

אין יאר 2000, ה'תש"ס איז דער בליק אפגעקויפט געווארן דורך משה יצחק ווערטהיימער, וואס איז געווען דער הויז בחור פון סאטמארער רבין.

משה יצחק ווערטהיימער איז א זון פון מענדל ווערטהיימער, וואס פירט אן מיט שיעורים.