גרינצייג מארק אין קרעטע

גרינווארג אדער גרינצייג אדער גרינסן (אדער ירקות (לשה"ק)) באדייט דעם עסעריגן טייל פון א פלאנץ. ער איז אפט פונעם גרינעם קאליר, אבער ס'איז פאראן גרינצייג וועלכע זענען לגמרי נישט גרין נאר אנדערע קאלירן, אבער טראגן דעם נאמען גרינצייג.

גרינצייג וואקסן אין אלגעמיין אויף דער ערד, און נישט אויף א בוים, און פארמאגן גאר א רייכן אינהאלט פון וויטאמינען און מינעראלן, וועלכע זענען זייער געזונט און געבן קראפט פארן מענטש.