בארברא סטרייסאנד

באַרבראַ סטרײסענד (Barbra Joan Streisand) איז א יידישע זינגערן. זי האט זיך באקאנט געמאכט מיטן אקטען אויף פידלער אויפן דאך.

בארברא סטרייסאנד

אלס פיצל קינד פון פופצן חדשים איז זי געווארן פאריתומט פון איר טאטע. איר מאמע האט שווער געארבעט איר אויסצוהאלטן, און שפייזן.