איך שרייב אין יידיש, ענגליש, דויטש און העברעיש

איך בין א סטודענט וואס שטודיערט יעטצט עקאנאמיקס