באַניצער:אלץ-ווייסער: "נבוכדנצר, איך קען דיך שוין א שטאק מיט יארן. און איך שעץ דיינע אינטעלעקטועלע טאלאנאטן און חושים".

דיין נאמען איז פאסיג פאר דיר, שמך נאה לך ונאה לעולם, דו ווייסט אודאי דעם סוף פון דעם פריערדיגען נבודכנצר, - מכח דעם טיטל וואלט דיר נאך נישט געקומען אזא מיאוסן סוף, אבער מכח דיין אפשפעטען פון צדיקים פון ערליכע אידן פאר געמיינע פאליטיק [זאלסט מיך נישט איינרעדען אז דו ביזט א שוגג, ווייל שוין גענוג צייט פארלאפן, אז דו זאלסט וויסן דעם אמת], איז פאר דיר ערשט קלאסיג און כאראקטער פאסיג, דעם נאמען וואס דו האסט זיך אליין אויסגעקליבן, און נעם אין באטראכט דעם סוף פון דיין פארגייער דער פריער דיגער נבודכנצר ימ"ש, און דו אלס אידיש קינד, זוך דיר נישט אזעלכע געמיינע וועגן --בהמה 01:45, 11 סעפטעמבער 2006 (UTC)