מה? וואס גייט פאר? נשתנה! מיר האבן ניט קיין ברירה נאר צו ענדערן!