אפפֿאלנדיקע ביימער זענען ביימער וועלכע'ס בלעטער פאלן אראפ ווינטער.