אנארכיע איז א מצב אין א געזעלשאפט אן קיין רעגירונג.