אונטערנעמערשאפט איז די פעאיגקייט און קענטעניס צו עפענען אייגענע ארגאניזאציעס צו פירן ביזנעס געשעפטען. געווענליך צו אידענטיפיצירן גוטע געלעגנהייטן צו עפענעונגען פאר אזא סארט ביזנעס.

אונטערנעמערשאפט איז אפט א שווערע אונטערנעמונג ווייל א מערהייט פון נייע ביזנעסער פאלן דורך.