אבן העזר

אפטייל פון שולחן ערוך

אבן העזר איז דער דריטער חלק פון שו"ע וועלכער נעמט ארום אלע עניני אישות, ד.מ. זאכן וואס האט צוטוהן צווישן א מאן און א פרוי.

עס אנטהאלט הלכות פריה ורביה, גיטין, קדושין, כתובות, יבום, חליצה און סוטה.

בס"ה האט עס קעח סימנים.