אַ תּמיכה־גרופּע איז אַ סאָציאָלאָגישע גרופּע װאָס איז צונױפֿגעשטעלט פֿון חברים װעלכע טײלן זיך מיט עפּעס אַ זעלבע פּראָבלעם אָדער פּײַן און זײ העלפֿן אַרױס אײנער דעם אַנדערן.