מען קען זיך עקספרעסן דעם ווילן אן קיין שווערע אנשטרעגונג מיט די הענט אדער מאשין גרינגער און פלינקער ווי מען קען טראכטן

די פלינקייט פון די שטימע איז שנעלער ווי א בולעט פון א גאן