שטאל איז דער פלאץ וואו מען טוט איינארדענען בהמות, ווי דארט טוען זיי זיך אויפהאלטן, ווי שלאפן, עסן, א.ד.ג.

פערד אין א שטאל