די שאוליסטן זענען געווען א פאשיסטישע גרופע פון ליטווינער, פיינט האבנדיק יידן און קאמוניסטן, האט זי אויפגענומען די נאציס, מיט א הייסן ברוך הבא, מאכנדיק פאגראמען, און אומברענגען טויזנטער יידן.

זיי האבן אנגענומען אן אקטיוון טייל, אין אומברענגען יידן אין ווילנע, און יידן פון די געטא.

זייער אכזריות איז איבערגעשטיגן דאס פונעם עס עס.