די רעטינע אדער נעצהייטל איז די דינע שיכטע פון צעלן  וואס באדעקט דעם אויג אינעוויניג ביי מענטשן און א סך בעלי חיים. זי באשטייט בעיקר פון ניוראנען, און איר ראלע איז צו דערשפירן דאס ליכט וואס קומט אין אויג אריין און שיקן אינפארמאציע וועגן אים צום מוח.

טיילן פונעם מענטשלעכן אויג.


די אינפארמאציע וועגן ליכט וואס גייט ארויס פון דער רעטינע גייט מערסטנס דורכן אפטישן נערוו און ווערט געניצט דורכן מוח צו זען.


אין אן עובר אנטוויקלט זיך די רעטינע מיט מוח געוועב ווי א פארלענגערונג פונעם מוח, און זי ווערט טאקע גערעכנט א טייל פון דער צענטראל-נערוון-סיסטעם.