די רעגירונג פון ישראל איז די עקזעקוטיווע אויטאָריטעט פון מדינת ישראל. דער פרעמיער מיניסטער שטייט אונטער דעם, און אירע מיטגלידער זענען מיניסטארן, וואָס האָבן די אויטאָריטעט זיי צו באשטימען און אוועקווארפן (מיט דער הסכמה פון דער כנסת).

די רעגירונג פון ישראל זיצט אין קריית הממשלה, ירושלים.