פאר דעם ארטיקל איבער חסיד'ישע רבי'ס, זעה אדמו"ר.

רבי (קירצן: ר') איז דער טראדיציאנעלער יידישער טערמין פאר איעדער וואס לערנט-אויס זיינע סטודענטען תורה אדער יראת שמים. דאס ווערט געניצט דורך תלמידים אין חדר אדער ישיבה פאר זייערע לערער, אדער דורך ערוואקסענען פאר די וואס זיי האלטן פאר זייערע לערער אין תורה.

די טערמינען רב און ראַבײַ זענען ענליך, אבער האבן געווענליך א מער ספעציפישן באדייט. זעה: רב.