ראסיזם איז די גלויבונג וואס טוט אויפקלערן אז א געוויסע ראסע אדער פאלק איז מער ווערטיקער פון אנדערע ראסן אדער פעלקער.

די אנטקעגנדיקע אידיאלאגיע פון ראסיזם איז גלייכרעכטיקייט.

ראשיזם עקזיסטירט דורכאויס מענטש לערער היסטאריע, און האט באאיינפלוסט מלחמות און דאס צוזאמענשטעלן פון פעלקער.

ראסיסטישע געזעצן רעדאַקטירן