א קרוינבלעטל איז איינער פון די אינעוועניגסטע בלעטלעך פון א בלום; געווענלעך האבן קרוינבלעטלעך שיינע קאלירן.

פיר געלע קרוינבלעטלעך פון א פרימל