דער קעלצער פאגראם האט פאסירט אין דער שטאט קעלץ אין יאר 1946. קעלץ איז באוואוסט געווארן פאר דעם פאגראם וואס איז דארט פארגעקומען אין 1946, אויף די יידישע איינוווינער וואס זענען געבליבן לעבן נאכן חורבן.

אָנדענקטאָװל אין קעלץ

אין יענער צייט זענען אומגעקומען 350 יידן איבער גאנץ פוילן, און דערפאר זענען, הונדערט טויזנט יידן אנטלאפן פון פוילן , דאס רוב קיין ארץ ישראל.