אַ קליאַטשע אדער קאבילע איז אַ פערד װאָס איז מין נקבה. געוויינלעך האלט זי דעם עובר עלף מאנאַטן פון ווערן טראגעדיק ביזן געבורט.

א לאשיק מיט א קליאטשקע