קינעמאַטיק (פון גריכיש κινεῖν, קיניין, רירן זיך) איז אַן אפטייל פון מעכאניק וואס באשרייבט די פיזיקאלישן־קערפער באוועגונג, אָן זיך אפצוגעבן מיט וואס איז דער אורזאך פון דער באוועגונג.