קינות איז טייטש קלאגען, און איז איינע פון די רעליגיעזע זאכן וואס יידען טוען אום תשעה באב צו ווייזען ווייטאג אויף דאס וואס דער בית המקדש איז אומגעווארפען געווארען.

די מעהרהייט פון קינות זענען געשריבן אויף גראמען, און זענען געבויעט אדער אויף פסוקים פון תנ"ך אדער אויף געשענענישען דורך אויס די גלות.

די קינות וואס אשכנזישע אידען זאגען תשעה באב באשטייט פון 40 קינות, 19 דערפון איז געשריבן דורך ר' אליעזר הקליר, די ערשטע 15 (ביז ארזי הלבנון) זענען אלע פון ר' אליעזר הקליר, די איבריגע איז געשריבן דורך אנדערע פארפאסער דורך אויס די גלות.

רוב פון די קינות וואס זענען נישט פון ר' אליעזר הקליר זענען געשריבן פאר אנדערע געשעהנישען, ווי ארזי הלבנון פאר די עשרה הרוגי מלכות, און החרישו ממני וואס איז געשריבן וועגן די קרייץ צוג.

אסאך פון די קינות וואס ר' אליעזר הקליר האט געשריבן זענען געבויעט אויף די פסוקים פון איכה.

דורך אויס די גלות האבן פארפאסער כסדר צוגעלייגט זייער קינות וועגן די געשעהנישען פון זייער צייט, אזוי אז עס איז דא קינות פאר די קרייץ צוג, שריפת התלמוד, תח ותט, גירוש יארק, שואה און נאך אסאך אנדערע געשעהנישען.