קאַקטוס-געװיקסן (Cactaceae) זײַנען זאַפֿטיקע, שטעכיקע פֿלאַנצן װאָס װאַקסן אין טרוקענע סבֿיבֿות.

קאקטוס