די קאָקאָס פאלמע Cocos nucifera איז אַ טראָפּישע פּאַלמע װאָס טראָגט די קאָקאָסנוס. קאָקאָס פּאַלמעס װאַקסן אין זאַמד, לעבן ברעג ים. די קאָקאָסנוס איז דאָס קערנדל פֿון די קאָקאָס פֿרוכט און האָט אינװײניק קאָקאָס װאַסער און פֿרוכט-פֿלײש.

דאס אינעווייניגסטער טייל פון א קאקאס ניס