קאפעין איז א סטימולאנט וואס געפינט זיך אין קאווע, אין טיי בלעטער און קאלא, און אויך א קליין ביסל אין שאקאלאד. אסאך מענטשן טרינקען געטראנקען וואס אנטהאלטן קאפעין. ביי רוב מענטשן טוט דאס ווירקן אויף זיי אז זי בלייבן וואך און שלאפן נישט איין.

טרוקענער קאַפֿעין

קאפעין איז אויך א נאטירלעך מיטל קעגן פעסטן און הרגעט אינסעקטן וואס ווילן עסן די פלאנצן אין וואס די קאפעין געפינט זיך.