א קאסערנע איז א געביידע וואו סאלדאטן וואוינען.

מען ברענגט דארטן אהין יוגנטליכע און מען איבט זיי אויס צו ווערן פולקאמע, און/אדער טיילווייזע סאלדאטן, געוואנדן לויט דעם געברויך פון דעם ספעציפישן לאנד און די ספעציפישע אומשטענדן.