צענזור מיינט אז מען מעקט אויס ווערטער פון א ספר אדער ארטיקל.