ציפער איז א סימבאל וואס ווען מען שטעלט איטליכע צוזאם ווערט זי א צאל.

די אראבישע ציפערן
די אראבישע ציפערן

דער ציפער איז אין אלגעמיין א נומער, אבער דאס קען אויך זיין אן אות פון אנדערע נומערן סיסטעם.