צוואַנג איז דאס פירן א מענטש צו טוהן עפעס אומווילנדיג דורך כח אדער סטראשונגן. עס רעדט זיך פון א צאמשטעל פון צווינגעדיגע טאהטן וועלכע רירן אן אין דעם פרייע ווילן פון א יחיד כדי צו דערגרייכן א געוואונטשענע רעזולטאט. דאס קען אריין נעמען שאנטאזש, ארויסצווינגעריי, פייניגונג, און סעקסואלע אנפאל.