פראפיט איז דער אפטייטש פון ריוח, דאס הייסט דער פארדינסט וואס בלייבט איבער פון האנדל נאך די הוצאות. ס'איז פאראן פארשידענע אופנים ווי אזוי צו רעכענען דעם פראפיט פון א געשעפט.

צ.ב.ש. א געשעפט קויפט א געוויסן פראדוקט לאמיר אנכאפן א זאק מעל פאר 10 דאלאר און ער פארקויפט דאס פאר 11 דאלאר איז אים געבליבן פון זיין פארדינסט 1 דאלאר, דאס הייסט דער פראפיט פון א זאק מעל איז איין דאלאר.